انواع راهبند های اتوماتیک موجود در بازار به چند دسته کلی تقسیم می شوند :

1- راهبند های الکترومکانیک

2- راهبند های هیدرولیک


راهبند امنیتی ضد تروریست

دسته اول در انواع زیر وجود دارند :

1-راهبند های میله ای اتوماتیک

2- راهبند های میله ای 90 درجه

3- راهبند های میله ای 180 درجه

4- راهبند های زنجیری

5-راهبند های بکسلی

دسته دوم در انواع زیر وجود دارند :

1-راهبند های میله ای

2-راهبند های میله ای با مفصل 90 درجه

3-راهبند های میله ای با مفصل 180 درجه

4-راهبند های ستونی

5-راهبند های نیزه ای

6- راهبند های دیواره ای

7- راهبند های نیم حلال زرهی

8- راهبند های خندقی ضد تانک

9- راهبند های امنیتی ضد تروریست

10-راهبند های میله ای پر سرعت

11-راهبند های میله ای امنیتی